E472a - Ester diacétyl-acétique d'acides gras / Ierland

Ingrediënt dat mogelijk palmolie bevat: E472a - Ester diacétyl-acétique d'acides gras
Land: Ierland

- Producten verkocht in Ierland